Regler og ansvar

På denne side kan du læse mere om, hvem der har ansvar for at sikre, at reglerne vedrørende radon i byggeri udvikles og efterleves.

Bygningsejerens ansvar

Ifølge byggeloven er bygningsejer ansvarlig for, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Det gælder også, hvis der er radon i bygningen, der kan udgøre en sundhedsfare for beboerne. Bygningsejeren har derfor ansvar for at undersøge eller eventuelt afhjælpe sundhedsfarer, der stammer fra eksempelvis radon.

Siden 1998 har der været krav i Bygningsreglementet om, at nybyggeri skal radonsikres. Siden 2010 har det for nybyggeri været præciseret, at kravet om radonsikring betyder, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet. i 2018 blev det yderligere præciseret, at det er estimerede årsmiddelværdi, som ikke må overstige 100 Bq/m3. Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri og ved væsentlige ombygninger og skal være opretholdt i hele bygningens levetid.


Det er bygherren, der i byggeprocessen er ansvarlig for, at et byggeri opføres, som bygningsreglementet foreskriver. Det er dog altid bygningsejeren, der i sidste ende er ansvarlig over for kommunen for, at bygningen lever op til lovkravene.

Se byggeloven på Retsinformation.dk.

Se bestemmelsen om radon i nybyggeri på Bygningsreglementet.dk (kapitel 13, § 332).

Kommunalbestyrelsens ansvar

Kommunernes kommunalbestyrelse har efter byfornyelsesloven pligt til at føre tilsyn med boliger eller bygninger.

Tilsynet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis de får mistanke om, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige. Ligesom byggeloven gælder byfornyelsesloven for alle bygningstyper, herunder boliger, daginstitutioner, skoler, kontorejendomme mv.

Se byfornyelsesloven på Retsinformation.dk.

Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder at der ikke forekommer sundhedsskadelige koncentrationer af radon. Statens Institut for Strålebeskyttelse vejleder vedrørende vurdering af konkrete værdier.

Se lov om arbejdsmiljø på Retsinformation.dk

Myndighedernes ansvar

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig for reglerne i byfornyelsesloven, byggeloven samt bygningsreglementet og tilhørende vejleder om radon i byggematerialer og i bygninger.

Gå til styrelsens hjemmeside på BPST.dk

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. SIS er ansvarlig for reglerne om radon i arbejdsmiljøet.

Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside på SST.dk